Telugu News » samantha remunaration for pushpa item song